Geografski položaj, klima - Plužine

Ocijeni >

Opština Plužine zahvata prostor od 858 km² , podijeljena je na šest Mjesnih zajednica i sastoji se od oko 60 sela i zaseoka. Ovaj prostor je nepravilnog elipsastog oblika, a duža osa je meridijanskog pravca. Granice opštine su pretežno prirodne, pa se opština relativno jasno diferencira u odnosu na susjedne opštine. Ovu granicu na sjeveroistoku čini tok rijeke Tare (nizvodno od sela Nikovica). Granica opštinskog područja potom vodi vrhovima Vučeva, tj. Razvođem između rijeka Pive, Drine i Sutjeske. Na sjeverozapadu granično područje opštine čine vrhovi Bioča, južni ogranci Volujaka. Ovo je izrazito visoko zemljište, sa vrhovima preko 2300 m.

Jugozapadnu granicu prema Gatačkom polju i južnije prema Nikšiću čine vrhovi Ledenice, Babin Vrh, Smrčeva Glava i Gola Strana. To su vrhovi pretezno iznad 1500 m.

Istočnu granicu opštine čini otoka Sušičkog jezera na Durmitoru, koja se može smatrati i graničnom linijom visoke planinske durmitorske i pivske zone.

Na bazi morfoloških kriterijuma, a djelimično i ukupnih prirodnih karakteristika cio prostor opštine može se podijeliti na tri osnovne cjeline:

- Zonu relativno nižeg zemljišta uz tok rijeke Pive i proširenja uz tokove njenih pritoka – za koju je već poznat naziv Pivska Župa.
- Visoku planinsku zonu istočno od rijeke Pive, koju od korita Pive odvajaju strmi kanjonski  odsjeci – zonu poznatu pod nazivom Pivska planina.
- Zapadnu planinsku zonu ( Bioč, ogranci Volujaka, Maglić, Lebrsnik, Ledenica, Golija).

Ovo je područje istorijsko i poznato kao jedno od najznačajnijih ishodista migracija, odnosno istorijski posmatrano dosta dugog procesa spuštanja populacije iz visoke zone u zonu relativno nižeg zemljista.

Trenutno u opštini Plužine živi nešto vise od 5000 stanovnika. Od toga najveći broj živi u zoni relativno nižeg zemljišta.

Klima na ovoj teritoriji je umjereno kontinentalna sa relativno toplim ljetima i veoma hladnim zimama. Veći dio opštine ima srednju godišnju temperaturu od 2 – 8 °C. Temperatura raste idući prema dolinama Pive, Tare i Komarnice i u srednjem dostiže vrijednost preko 8 °C u dolinama ovih rijeka.

Količina padavina dosta pravilno raste iduci od juga prema sjeveru. Ovakva prostorna raspodjela padavina uslovljena je reljefom i smjerom strujanja vazdušnih masa.

Tokom godine padavine su uglavnom ravnomjerno raspoređene sa maksimumom u novembru i decembru mjesecu i jednim sporednim maksimumom u mjesecu martu i aprilu. Minimum padavina javlja se u ljetnjim mjesecima.

Srednja maksimalna visina sniježnog pokrivača kreće se od 200 cm na vrhovima planina do oko 30 cm u dolinama rijeka.

Na teritoriji opštine Plužine nema industrije koja bi narušila čistoću vazduha, a meteorološki uslovi za disperziju i difuziju polutanata su povoljni.

Teritorija opstine Plužine je na povezanost sa ostalim područjima oslonjena isključivo na drumski saobraćaj. Stoga je funkcionisanje, kvalitet i razvijenost mreže puteva od bitnog značaja za razvoj Opštine u cjelini.

Što se tiče interne povezanosti, pored drumskog saobraćaja, relativno povoljne ali ograničene mogućnosti može da pruži i jezerski saobraćaj organizovan na akumulaciji HE "Piva".

Okosnicu mreže puteva predstavlja magistralni put Nikšić-Plužine-Srbinje, na koji su pored direktnog priključka za grad, naslonjeni uglavnom svi postojeci servisi saobraćaja. Pomenutom saobraćajnicom opština Plužine je preko Nikšića i Srbinja uključena u mrežu međunarodnih magistralnih puteva. Regionalnim putem Plužine-Trsa-Žabljak posredno je ostvarena veza i sa Jadranskom magistralom. Mrežom lokalnih puteva različitog kvaliteta i efikasnosti, svi centri mjesnih zajednica u Opštini su povezani sa opštinskim centrom – Plužinama.